กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนวัดคลองครุ ต.ท่าทราย  ได้จัดให้มีกิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมการตอบคำถาม มอบรางวัลให้กับนักเรียน และร่วมกันทำกิจกรรมตามฐาน ประกอบด้วย  ฐานที่ 1   ที่คั่นหนังสือ ,   ฐานที่ 2 สมุดทำมือ  และฐานที่ 3 ที่ทับกระดาษ

footer_master

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในกิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน” ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อนำหนังสือที่ได้รับการคัดสรรจากอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK PARK) ไปหมุนเวียนให้บริการในแหล่งเรียนรู้ของพื้นที่เครือข่าย เพื่อให้การใช้ทรัพยากรด้านหนังสือเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เครือข่ายหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสืออย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว