Big Cleaning Day เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

AD WEB CCTV

ทำความสะอาดกทบ1

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้จัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมี   นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชนทั้ง 9 ชุมชน   อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สภาองค์กรชุมชนตำบลตลาด  เยาวชนกลุ่มมดเขียว   ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทำความสะอาดกทบ2

ด้านนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน เปิดเผยว่า  ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560)  จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่สาธารณะ และได้กำหนดให้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day พร้อมกันในวันที่ 26 เมษายน 2560

ทำความสะอาดกทบ3

ทั้งนี้ทางเทศบาลกระทุ่มแบน จึงได้ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ขึ้น โดยการเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืช ล้างผิวการจราจร ฟุตบาทและเกาะกลางถนน โดยเริ่มต้นที่ซุ้มประตูเมืองเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มาตามถนนสุคนธวิททั้งสองฝั่ง  จนถึงสะพานท่าจีน และยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของตนเองพร้อมกันในวันนี้อีกด้วย

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว