1 จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-ถนน1

เมื่อเวลา 10.00น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติขึ้น ที่บริเวณหน้าวัดน้อยนางหงษ์ โดยเริ่มต้น นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จากนั้นจึงได้นำประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า กล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง เสร็จแล้ว จึงได้ทำพิธีเปิดซุ้มถนนเฉลิมพระเกียรติที่ริมถนนหน้าวัดน้อยนางหงษ์  เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนเส้นดังกล่าว มีทั้งการทาสีฟุตบาท ทาสีทางเดินบนสะพาน เก็บขยะ กวาดถนน ปลูกต้นไม้ นอกจากนั้นแล้ว หน่วยงานสื่อสารก็ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบด้วย

สำหรับถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาครก็คือถนนสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี ซึ่งเป็นถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทย และได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นนี้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

   

tp-ถนน2 tp-ถนน3 tp-ถนน4 tp-ถนน5 tp-ถนน6

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว