1ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ได้จัดขึ้นที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยความร่วมมือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชนเพื่อให้เป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล โดยมีเป้าหมาย ปีละ 2,000 คน ทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี คือตั้งแต่ 2560-2563 รวมทั้งสิ้น 8,000 คน โดยเป้าหมายในปี 2561 ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จะอบรมจำนวน 20 คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาช่างไฟฟ้าในการประกอบอาชีพและเป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบล

1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

                                               

footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว