ไฟฟ้าต่อต้านการทุจริต

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนำโดยนายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดกิจกรรมแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ชื่อที่ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน PEA  Zero Tolerance  ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางการไฟฟ้าได้ทำพร้อมกัน และมีการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นท์ไปยังทั้ง 12 เขต

กิจกรรมในวันนี้ดำเนินการภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ต้องการให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่มีคุณภาพเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารงานด้วยยึดหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งพัฒนาและขยายผลระบบบริหารงานตามมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส

โดยกิจกรรมประกอบด้วย  ผู้บริหารและพนักงานร่วมแสดงเจตจำนง ว่าจะยึดมั่นบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานและต่อสาธารณชน รวมทั้งมีการร่วมลงนามในใบประกาศเจตจำนง PEA Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วย

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว