โรงเรียน ส.ค.ณ. จัดงานวิชาการ ประจำปี 2561

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  ได้มีการจัดงาน ส.ค.ณ. วิชาการ ประจำปี 2561 ” SKN ACADEMIC FAIRS  2018″   ซึ่งเป็นการจัดแสดงศักยภาพการดำเนินการบริหารงานของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดยมีจุดเน้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่หลากหลายของนักเรียน และการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียนต่อสาธารณชนทั่วไป   เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้เข้าเยี่ยมชมผลงาน  เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้นอก ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใน การประกอบอาชีพและการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์  การเรียนรู้รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

footer_master

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงาน  ได้มีการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาคร บูรณะทุกระดับชั้น  การออกร้านขายอาหารและสินค้าต่างๆ  การแข่งขันวิชาการ  และการแสดงต่างๆบนเวที ที่เรียกสีสันและความสนุกสนานเพลิดเพลินได้เป็นอย่างมาก

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว