โรงเรียนวัดศรีเมืองสานต่อแนวเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเด็กไทยแก้มใส

tp-เด็กไทยแก้มใส1

โรงเรียนวัดศรีเมือง เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้นำหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยใช้สถานที่รอบๆโรงเรียนจัดเป็นฐานกิจกรรมทางการเกษตร ที่มีทั้งการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ปลูกผักไฮโดรโปนิก ปลูกผักปลอดสารพิษ มีโรงเพาะเห็ด และพืชผักสวนครัวอีกหลากหลายชนิด

นายสมชาย ทับไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่า โรงเรียนวัดศรีเมือง นับเป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ที่ผ่านมามีสถานศึกษาและหน่วยงานเข้ามาเรียนรู้กันมาก ซึ่งสิ่งที่ปลูก สิ่งที่เลี้ยงนับว่าเป็นประโยชน์ ของทุกอย่างจะนำไว้ใช้ในโรงอาหาร หากเหลือก็จะจำหน่าย ในโรงเรียนจึงมีแหล่งอาหารสำหรับนักเรียนอย่างครบถ้วนและต่อไปก็จะเพิ่มการเลี้ยงไก่เข้าไปด้วย  แลพะด้วยความพร้อมในเรื่องนี้ จึงต่อยอดไปสู่โครงการเด็กไทยแก้มใส โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ร่วมโครงการฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในโรงเรียนที่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

โครงการนี้ จะต้องมีการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบ โดยในปีนี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนเข้าร่วมถึง 600 แห่ง และมีการประเมินให้เหลือ 120 แห่ง ซึ่งโรงเรียนวัดศรีเมืองก็เป็นหนึ่งใน120แห่งที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และภายในปีนี้ก็จะต้องมีการประเมินอีกครั้งว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรงตามเป้าหมายหรือไม่  ซึ่งตัวชี้วัดก็คือเรื่องสุขภาพของเด็กนักเรียน ที่จะต้องไม่ขาดสารอาหาร ไม่เป็นโรคอ้วน ได้รับสารอาหารครบทุกหมู่

 

 

tp-เด็กไทยแก้มใส2 tp-เด็กไทยแก้มใส3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว