โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.สค.

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

และนี่คือภาพกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำ เช่น การออกกำลังกายแบบง่ายๆ  การฝึกสมอง   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  จัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจ  ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง  บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ  ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ในสังคม  เน้นกิจกรรมด้านสุขภาพที่สำคัญเพื่อลดภาวะสมองเสื่อม  มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้   และการป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตอนต้น

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว