โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

         

          ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ นายโชย ยิ้มชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการขยะ อันตรายและของเสียชุมชน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน และนักเรียนโรงเรียนประชินนุสรณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมี นางสฤษดิ์พรรณ จันทร์ละออ อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรครั้งนี้ สำหรับการจัดอบรมโครงการ การจัดการขยะอันตรายและของเสียชุมชน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะอันตรายและของเสียชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากขยะอันตรายและของเสียชุมชน รวมทั้งประชาชนมีสถานที่ในการรวบรวมขยะอันตรายและของเสียชุมชน ในชุมชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
วุฒิภักร / ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว