โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า

vk ป่าชายเลน 1

ที่หอประชุมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง   สมุทรสาคร  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร  จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีนายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน

vk ป่าชายเลน 2

vk ป่าชายเลน 3

โดยโครงการดังกล่าวมุ่งหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันและแก้ไข   จึงเน้นไปที่การปลูกจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน  ให้เข้าใจการปกป้องอนุรักษ์ป่าชายเลน  และทรัพยากรธรรมชาติ  และเกิดความภาคภูมิใจ  รวมถึงให้เยาวชนได้รู้จักการประสานงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ปลูกป่าลงในใจคนเสียก่อน  แล้วคนเหล่านั้น  ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน  และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”  มาใช้ในการอบรมด้วย   ซึ่งหมายถึงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติก่อน  เพื่อส่งผลต่อการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

ไกรสร/ ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว