โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

อาสาสมัคร1

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 200 คน เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ประสบปัญหาจากการทิ้งขยะของสถานประกอบการ โรงงาน และชุมชน  ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร จึงได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การร่วมมือพัฒนาและแก้ปัญหาให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

อาสาสมัคร2

อาสาสมัคร3

อาสาสมัคร4

 

อาสาสมัคร5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว