โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี

fm - ประชุมกลุ่มสตรี1

นายศักดิ์ชัย  นิมิตปัญญา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี พร้อมด้วย นายสาคร  อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีฯ และกลุ่มพัฒนาสตรีเข้าร่วม ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรสาคร  ซึ่งภายในพิธีเปิดโครงการ ได้มีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน บรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า เพราะทุกคนนั้นคิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

fm - ประชุมกลุ่มสตรี2

นอกจากนี้ นายสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีฯ ยังได้ให้ข้อคิดแก่กลุ่มพลังสตรีในเรื่องการการใช้ชีวิตตามรอยพ่อหลวง ด้วยการสอนลูกหลานให้เป็นคนดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  สำหรับการประชุมของกลุ่มพลังสตรีเป็นประจำทุกเดือนนั้น ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรีให้มีบทบาทหน้าที่ สามารถกระจายความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้   และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของกลุ่มพัฒนาสตรี ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป

fm - ประชุมกลุ่มสตรี3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว