โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานนิคมสหกรณ์โคกขาม นางวราลักษณ์   กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายพรเทพ เสียงไพเราะ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โคกขาม ได้นำเจ้าหน้าที่ สมาชิกนิคมสหกรณ์ อบต.โคกขาม คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาและโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ จำนวน 100 คน  ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่   ต้นมะฮอกกานี  ต้นขนุน  ต้นมะขาม และหญ้าแฝก รวม 500 ต้น ซึ่งได้ปลูกบนพื้นที่โดยรอบสำนักงานนิคมสหกรณ์โคกขาม

footer_master

สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์โคกขาม และให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และขยายผลได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพื่อให้สมาชิกนิคมฯได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรม  และเพื่อให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงสมาชิกนิคมสหกรณ์โคกขามและประชาชน

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว