โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก

AD WEB CCTV 14-6-60

อนุรักษ์นก1

ที่บริเวณลานพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย นิคมสหกรณ์โคกขาม ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก

อนุรักษ์นก2

โดยทางด้าน ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีความสำคัญในระดับโลก โดยให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ได้แก่นกชายเลนปากช้อน ซึ่งเป็นนกอพยพที่หนีหนาวมาพักอาศัยในแถบประเทศที่อบอุ่น ซึ่งปัจจุบันนกเหล่านี้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เกมและกิจกรรมสำหรับเยาวชน การนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับนกชายเลนปากช้อน และการอนุรักษ์ธรรมชาติ การแสดงของเยาวชน และการบรรยายพิเศษเรื่องการอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนและนกอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์

อนุรักษ์นก5

สุเมธ /ภาพ/ข่าว