โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายชิงชัย  บุญประคอง  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร      เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม Big Cleaning Day  โดยมีพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

footer_master

สำหรับปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน และเทศบาลนครสมุทรสาครก็เช่นกัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกิจกรรม 5 ส. โดยใช้หลัก 3 Rs  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึก  มีทักษะด้านการรักษาความสะอาด ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ  เน้นสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น  เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดมีความเป็นระเบียบ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว