โครงการส่งเสริมคุณภาพสัตว์น้ำที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงส่งออก

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพสัตว์น้ำที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกและระบบสอบกลับสินค้าประมงไปยังแหล่งจับและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร โดยมีผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพสัตว์น้ำที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลและระบบสอบกลับสินค้า จึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดีจากแหล่งประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้ประกอบการทราบ  โดยการอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตร “ระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าประมง และการสอบกลับสินค้าประมง”  เพื่อให้ผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงส่งออกและคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำที่ดีตามที่กรมประมงกำหนด รวมถึงเข้าใจเรื่องการเข้าใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไปยังแหล่งแหล่งจับและแหล่งเพาะเลี้ยง และใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำที่มีคุณภาพจากแหล่งที่ได้รับการรับรองสุขอนามัยจากกรมประมง

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว