โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สุขภาพดีวิถีไทย

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้มีการจัดโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สุขภาพดีวิถีไทย  ด้วยการทำกิจกรรม Show   Share Learn  (โชว์ แชร์ เลิน) ในประเด็นเรื่องสุขภาพกับปัจจัยสี่ โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนชุมนุมสุขภาพดีวิถีไทยกลุ่มนักเรียนยุวเกษตรกรสร้างเสริมสุขภาพ  ได้นำโครงงานบางส่วนมานำเสนอเผยแพร่แก่ชุมชนด้านการนำสมุนไพรมาปรุงเป็นอาหาร ขนม น้ำ สมุนไพรมาปรุงเป็นอาหาร ขนม น้ำสมุนไพร  การทำผลิตภัณฑ์สุขภาพจากการนำสภาพแวดล้อม  สภาพภูมิศาสตร์ของนาเกลือและป่าชายเลนมาแปรรูป   การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรจากสุขภาพด้วยการนำ สีจากธรรมชาติของสมุนไพรพืช ผัก  ผลไม้ต่างๆมาทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ รวมทั้งการนำสมุนไพรจากสวนสมุนไพรในโรงเรียน  และสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน  สมุนไพรที่โรงเรียนควรมี 10 ชนิด  มาสร้างเสริมสุขภาพด้วยการทำสมุนไพรเพื่อความงาม สมุนไพรดับกลิ่น  สมุนไพรขจัดคราบ  สมุนไพรไล่แมลง  และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นๆหลายชนิด

สำหรับงานนี้  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ   รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปบอกต่อ ปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว