โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

ปรองดอง

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายโชติพัฒน์ สิชณรังษี  นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเข้าร่วม

ปรองดอง1

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน ให้สามารถเปิดเวทีสานเสวนาพูดคุย ปรึกษาหารือในบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งเพื่อให้ได้รูปแบบ แนวทางการทำงานและการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ต่อไป

ปรองดอง2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว