โครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

AD WEB CCTV

fm - โลกร้อน1

เทศบาลตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  และกิจกรรมการจัดการปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วม โดยได้คัดเลือกแกนนำชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง 13 หมู่ 14 ชุมชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เข้าร่วม

fm - โลกร้อน2

โดยโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดการขยะในชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs คือ Reduce  Reuse และ Recycle  เพื่อขยายเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”

fm - โลกร้อน3

ทั้งนี้ภายในโครงการได้มีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด  สาธิตการฝึกปฏิบัติคัดแยกขยะ  การเล่นเกมส์สันทนาการ   พร้อมทั้งสาธิตวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนบ้านโต้ล้ง

fm - โลกร้อน4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว