โครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา

tp-ตรวจสุขภาพ1

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา ที่จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา โดยมีนายบุญเชิญ ขำสาคร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  และประชาชนตำบลเกษตรพัฒนาเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการมหกรรมเสริมสร้างสุขภาพตำบลเกษตรพัฒนา เป็นการตรวจสุขภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังดูแลตนเองและการสร้างสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองและประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้นเพื่อค้นหาและจัดแบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็นกลุ่มปกติ , กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย  โดยเฉพาะกลุ่มป่วยเรื้อรังที่สำคัญ เช่นเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหลอดเลือดในสมอง , โรคอ้วนลงพุง และเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การดื่มสุรา , การสูบบุหรี่ , การออกกำลังกาย , ความเสี่ยงทางเพศ    และสุขภาพจิต  รวมถึงการจัดให้มีการอบรมความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ และยังเป็นการคัดกรองสุขภาพของประชาชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองให้มากขึ้น

 

tp-ตรวจสุขภาพ2 tp-ตรวจสุขภาพ3

      เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว