โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - อบรมการข่าว 1

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยมีนายโชติพัฒน์ สิชณรังษีปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอทั้งสามอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ - อบรมการข่าว 2

โดยทางด้านนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบูรณาการด้านการข่าวในระดับพื้นที่ให้มีความรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง หลักการข่าวเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการข่าว การประสานงานข่าว และช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสให้แก่ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเพื่อจะได้แจ้งข่าวสารได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

พี่เมธ - อบรมการข่าว 3

สุเมธ /ภาพ/ข่าว