โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

AD-WEB-CCTV-6-12-61

เทศบาล1

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร นางนันทภัส วชิราภากร   รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในตลาด ผู้สัมผัสอาหารภายในโรงงาน ผู้สัมผัสอาหารภายในโรงอาหารของสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ

เทศบาล2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญลำดับต้นๆของประเทศไทย  และในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครเองก็มีผู้ประกอบการด้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก บางคนประกอบการมานานแล้ว ส่วนบางคนก็เพิ่งเริ่มประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ.2551 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสาครที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรณรงค์ร้านจำหน่ายอาหารปลอดโฟม  และการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับตลาดในเขตเทศบาลฯให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามที่กฎกระทรวงกำหนด ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคที่มีต่อตลาดและร้านจำหน่ายอาหาร โดยได้มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เทศบาล3

เทศบาล4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว