โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่บริเวณโดมกลาง แดน 4 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี พระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย  ว่าที่พันตรี ดร.รุ่งโรจน์ โพธิ์ทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ต้องขังจำนวน 500 คน เข้าร่วม  พร้อมทั้งได้มีการมอบเข็มสถาบันพลังจิตตานุภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมครูสมาธิ และมอบใบประกาศธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ให้แก่ตัวแทนนักศึกษา

footer_master

ทั้งนี้เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์ให้กับผู้บริหารงานกรมราชทัณฑ์ ตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ซึ่งในก้าวที่ 4 เป็นการพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับความเมตตาจากพระธรรมมงคลญาณ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ  ได้จัดทำหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และมอบให้กรมราชทัณฑ์ ได้นำมาอบรมผู้ต้องขัง และมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นวิทยากรอบรมผู้ต้องขังทุกเรือนจำทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการปรับทัศนคติจิตใจ พฤติกรรม ให้มีความอ่อนโยน รู้จักมีเมตตา มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมอารมณ์ไม่ก่อให้เกิดโทษภัย ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นการให้วัคซีนทางใจ ให้สมกับความหมายของคำว่า “สัคคสาสมาธิ” ที่หมายถึง สมาธิซึ่งเป็นหนทางสู่สวรรค์

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว