โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

AD WEB CCTV

fm - พบผู้ว่า1

ที่ห้องประชุมมหาชัย ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์   มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามโครงการพบ   ผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร  ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะ ชี้แจงแนวทางนโยบายและแนวทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเยาชนในสถานศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเยาวชน

fm - พบผู้ว่า4

ทั้งนี้กิจกรรมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การพบปะนักเรียนและการชี้แจงแนวทางหลักการดำเนินงานและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร การรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการของนักเรียน , การแสดงชุด “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” และการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมในกิจกรรม โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2560 ในครั้งแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ , วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย , วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย , วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ , วันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดนางสาว , วันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  และวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

fm - พบผู้ว่า2

fm - พบผู้ว่า3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว