โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง

AD-WEB-CCTV-20

fm - ผู้ว่าเสาธง1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ  ได้เข้าร่วมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง  โดยมีอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  เข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมนักเรียน

fm - ผู้ว่าเสาธง2

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียน โดยให้ทุกคนเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคี  การเดินรอยตามศาสตร์พระราชา  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหายาเสพติด  การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ    การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี  และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

fm - ผู้ว่าเสาธง3

ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน   มอบเกียรติบัตรแก่ครูนักเรียนสมุทรสาครรักความเป็นไทย   มอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก  มอบอุปกรณ์การกีฬา  มอบเครื่องทำน้ำเย็น  และมอบหนังสือศีล 5 หน้าเสาธง

fm - ผู้ว่าเสาธง4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว