โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - อัคคี1

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม )  พร้อมด้วย  นางพรวดี วงศ์เจริญกิจ  รองปลัดเทศบาลฯ  นางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  สมาชิกสภา คณะครู  และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

fm - อัคคี4

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียน ได้รับความรู้และความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

fm - อัคคี3

ทั้งนี้ได้มีพี่ๆจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยสอนวิธีการระงับเพลิงเบื้องต้น เช่น การใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ตามบ้าน และตามชุมชนที่ทางเทศบาลฯได้นำไปติดตั้งไว้ว่าควรใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและถูกต้อง  รวมถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยจากแก๊สหุงต้ม  และการเคลื่อนย้ายถังแก๊สอย่างถูกวิธีด้วย

fm - อัคคี2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว