โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ลูกเสือ1

ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ จาก 11 โรงเรียน รวม 99 คน เข้าร่วม ซึ่งจะฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด

ลูกเสือ2

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยรวม ได้กำหนดให้ปัญหายาเพสติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งโครงการนี้หวังว่า ลูกเสือทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ  จะตั้งใจฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในเรื่องของการต้านยาเสพติดสู่เพื่อนๆเยาวชน ให้ตระหนักและเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดต่อไป

ลูกเสือ3

ลูกเสือ4

ลูกเสือ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว