โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

ธรรม1

ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

ธรรม2

เมื่อเริ่มพิธี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครเข้าร่วมโครงการจำนวน200คน

ธรรม3

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย การอบรมแนวทางปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางสติปัฏฐาน 4, เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยพระครูสาครบัณฑูรย์ธรรม เจ้าอาวาสวัดบัณฑูรสิงห์ และกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชีวิต

ธรรม4

ธรรม5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว