โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 234 หลัง  ในงาน “สานพลังเครือข่ายสร้างบ้านพอเพียง มอบของขวัญ สู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคง” โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน นายนิรัดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วม

footer_master

สำหรับโครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยชนบท  ที่มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี    ซึ่งปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนทั้งในเมืองและชนบท  ตามภารกิจของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มุ่งเน้นสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ปัญหา  โดยชุมชนร่วมสมทบแรงงานและวัสดุก่อสร้างบางส่วน   ภายใต้การดำเนินงานของคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร    คณะประสานงานฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยผู้นำตำบลเป็นแกนหลักในการดำเนินการ และเสนอโครงการบ้านพอเพียงชนบท เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่ละตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว