โครงการนักกีฬาอนุชนของสเปเชียลโอลิมปิคไทยสำหรับเด็กพิเศษและเด็กทั่วไป

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร นายเจริญ แจ่มใส  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการนักกีฬาอนุชนให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคไทย โดยมีเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาช่วงอายุ 2 – 7 ปีในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย จากศูนย์การพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 41 คน, เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ 6 คน, โรงเรียนวัดโสภณาราม  10 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุทธาราม 30 คน เข้าร่วมโครงการ

footer_master

สำหรับโครงการนี้ ได้เน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการ รวมถึงเด็กทั่วไปด้วยกิจกรรมการเล่นในรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  ฝึกทักษะระบบประสาท สมอง และการเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว  และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรการศึกษา องค์กรสาธารณสุข องค์กรท้องถิ่น  องค์กรเอกชน และชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว