โครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจากในใจคน เฉลิมพระเกียรติฯ

WEB-02

ปลูกต้นจาก1

ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนิคมสหกรณ์โคกขาม  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร และนิคมสหกรณ์โคกขาม  จัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจากในใจคน  “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายวิศิษฐ์    ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมโครงการ

ปลูกต้นจาก2

และสำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ขบวนการในขบวนการสหกรณ์ไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจากเพื่อส่งต่อไปยังลูกหลาน โดยนำหลักการทรงงาน “ปลูกป่าในใจคน” มาปฏิบัติ และได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ เราทำความดีด้วยหัวใจ มาขยายต่อยอดการบำเพ็ญ ประโยชน์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานได้มีกิจกรรมการปลูกต้นจาก จำนวน 300 ต้น  ปล่อยพันธุ์กุ้งจำนวน 500,000 ตัว  และการสาธิตการมัดย้อมสีผ้าโดยเปลือกต้นจากโดยใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

ปลูกต้นจาก3

ปลูกต้นจาก4

ปลูกต้นจาก5

ปลูกต้นจาก6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว