โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ บุญฤทธิ์ ทองสม รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด สมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน อาจทำให้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดได้ง่าย  อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแพ้ว จึงต้องเร่งบูรณาการลงพื้นที่ป้องกันการระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน

footer_master

โดยภายในโครงการครั้งนี้ ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การทำหมันสุนัขและแมวฟรี การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ ซึ่งผลที่จะได้รับในโครงการนี้คือสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและไม่มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว