แห่เทียนพรรษา

AD-WEB-CCTV-6-12-61

tp-แห่เทียน1

การแห่เทียนเข้าพรรษา ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญอีกงานหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 นี้ ทางคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ก็ได้จัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาไปรอบตลาดกระทุ่มแบน ริมคลองภาษีเจริญ และถนนสุคนธวิท ซึ่งขบวนแห่นั้นก็เป็นอย่างสวยงาม มีการแต่งกายด้วยชุดไทย การรำและการเล่นดนตรีศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการเขียนป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนหันมางดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับเทียนพรรษา พร้อมเครื่องอัฐบริวาร และปัจจัยที่ได้จากการร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ก็จะนำไปถวายยังวัดนางสาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา

 

tp-แห่เทียน2 tp-แห่เทียน3 tp-แห่เทียน4 tp-แห่เทียน5

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว