แสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสาคร  ได้จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัด เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

footer_master

โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอาราม หลวง   ได้กล่าวสัมโมทนียกถา  และแสดงพระธรรมเทศนา เน้นให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนดีในสังคม  และได้นำนักเรียนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

footer_master

สำหรับความสำคัญของวันวิสาขบูชานั้น มีเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ เป็นวัน ประสูติ, ตรัสรู้, และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งทุกปีจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว