แรงงานต่างด้าวกลับบ้านช่วงสงกรานต์ได้

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

นายไพบูลย์ วังสนตระกูล จัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้พิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ทำงานในประเทศไทย ประเภทกรรมกร รับใช้ในบ้าน ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล และผู้ประสานงานด้านภาษา สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.- 30 เม.ย. 61 และกลับเข้ามาในประเทศไทยช่วงดังกล่าวได้ ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันคือกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี โดยบัตรฯ จะต้องไม่สิ้นสุดใบอนุญาตการทำงาน หรือระบุวันสิ้นอายุ 30 มิ.ย. 61และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวแล้ว ที่ไม่สิ้นสุดการได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ถือเอกสารข้างต้นด้วย โดยให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งมีการปฏิบัติเช่นนี้มาแล้ว รวมถึงให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังโรคที่อาจจะติดมาจากแรงงานต่างด้าวในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย  และแรงงานต่างด้าวจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้า-ออกประเทศ จึงขอแจ้งให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวทราบ และขอให้เดินทางเข้า-ออกภายในระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694     

 

tp-แรงงานกลับบ้าน2 tp-แรงงานกลับบ้าน3 tp-แรงงานกลับบ้าน4

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว