แผนพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-แผนพัฒนา1

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคจากการประชาคม 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกลุ่มภารกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและความมั่นคง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด ทั้งนี้ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งการนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และกลไกประชารัฐ มาใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เพื่อแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

 

tp-แผนพัฒนา2 tp-แผนพัฒนา3

 

                   เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว