รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ด้วยทางสำนักงาน กกต.สมุทรสาครได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด  โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน 3คน 3เขตเลือกตั้ง เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด ในการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จึงอาศัย อํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จํานวน 3 รูปแบบ ดังที่ปรากฎอยู่รูปแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้

tp-แบ่งเขต2

รูปแบบที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าทราย ตําบลคอกกระบือ ตําบลโคกขาม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ และตําบลบางน้ำจืด)

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาดี) อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง ตําบลตลาดกระทุ่มแบน ตําบลดอนไก่ดี ตําบลท่าไม้ ตําบลแคราย ตําบลคลองมะเดื่อ และตําบลท่าเสา)

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลบ้านบ่อ ตําบลชัยมงคล ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบ้านเกาะ และตําบลท่าจีน) อําเภอ กระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลบางยาง และตําบลหนองนกไข่) อําเภอบ้านแพ้ว

tp-แบ่งเขต3

รูปแบบที่ ๒

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าทราย ตําบลคอกกระบือ ตําบลโคกขาม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ และตําบลบางน้ำจืด)

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาดี) อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง ตําบลตลาดกระทุ่มแบน ตําบลดอนไก่ดี ตําบลท่าไม้ ตําบลแคราย และตําบลคลองมะเดื่อ)

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบล บางโทรัด ตําบลบ้านบ่อ ตําบลชัยมงคล ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบ้านเกาะ และตําบลท่าจีน) อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลบางยาง ตําบลหนองนกไข่ และตําบลท่าเสา) อําเภอบ้านแพ้ว

tp-แบ่งเขต4

รูปแบบที่ ๓

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าจีน ตําบลคอกกระบือ ตําบลโคกขาม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ และตําบลบางน้ำจืด)

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาดี) อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง ตําบลตลาดกระทุ่มแบน ตําบลดอนไก่ดี ตําบลทําไม้ ตําบลแคราย ตําบลคลองมะเดื่อ และตําบลท่าเสา)

เขตเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลบ้านบ่อ ตําบลชัยมงคล ตําบลบางกระเจ้า ตําบลบ้านเกาะ และตําบลท่าทราย) อําเภอ กระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลบางยาง และตําบลหนองนกไข่) อําเภอบ้านแพ้ว

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดผู้สนใจ แสดงความคิดเห็น ต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดทําความคิดเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หลังใหม่ (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ในกรณีพรรคการเมือง ส่วนราชการ หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสําเนาจากสํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาครกําหนด หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสาคร (https://www.ect.go.th/samutsakhon) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย