แถลงข่าวงาน 18 มีนา “วันท้องถิ่นไทย”

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561” โดยมีนายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธุ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ เลขานุการนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   นายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  เข้าร่วมแถลงข่าว  ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
footer_master

 

โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร  จะจัดการดำเนินงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงาน เช่น เทศกาลนครแห่งอาหารทะเล การจำหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป การจัดนิทรรศการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมทัศนศึกษาระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีนเชื่อมต่ออ่าวไทยตอนบนและป่าชายเลน  และสำหรับในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (วันท้องถิ่นไทย)  จึงขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล กิจกรรมแห่ขบวนเทิดพระเกียรติฯ พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบำบัดทุกข์              บำรุงสุขให้กับประชาชนอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว