แจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายชื่อสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ 12 ชนิด เพื่อให้เข้าไปอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวง ซึ่งให้เพิ่มสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 15 – 26 ของสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ปลากระเบนปีศาจแคระ ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ปลากระเบนแมนต้าแนวประการัง ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือ ปลากระเบนเจ้าพระยา ปลาโรนิน หรือ ปลากระเบนท้องน้ำ ปลาฉนากเขียว ปลาฉนากปากแหลม ปลาฉนากฟันเล็ก ปลาฉนากยักษ์

ซึ่งตอนนี้ใครที่ครอบครองสัตว์เหล่านี้อยู่ ต้องให้รีบมาแจ้งการครอบครอง เพราะไม่อย่างนั้นจะมีความผิด ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการครอบครองนั้น อาจเป็นการเลี้ยงแบบที่มีชีวิตอยู่ หรือใครที่มีซากก็ต้องมาแจ้งด้วย เช่น พวกแหวนหัวกระเบน หรือปากปลาฉนาก สำหรับการแจ้งนั้น ให้ผู้ครอบครองสามารถมาแจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสิ่งที่ครอบครองมาแจ้ง หากเป็นซากขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถนำมาได้ให้ถ่ายรูปมา ซึ่งแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เมื่อแจ้งแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเอกสารให้ทางหน่วยราชการต้นสังกัดลงลายมือชื่อทำเป็นหนังสือครอบครองให้กับผู้ครอบครองเป็นหลักฐาน  ซึ่งตอนนี้ในสมุทรสาครก็มีผู้แจ้งการครอบครองแล้ว 15 ราย

 

tp-ประมง2 tp-ประมง3 tp-ประมง4

เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว