แขวงทางหลวงสมุทรสาคร คืนพื้นผิวจราจรถนนพระราม 2 ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT คืนพื้นผิว1

หลังจากที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้เคยประกาศไว้ว่า  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีการคืนพื้นผิวจราจรในช่วงที่ก่อสร้างขยายถนนทั้งหมด รวม 12 เลน ประกอบด้วย  ทางคู่ขนาน 3 เลน และทางหลัก 3 เลนทั้งขาเข้าและขาออก พร้อมทั้งจะตีเส้นจราจรชั่วคราวเพื่อให้สะดวกในการสัญจรอีกด้วย  และหลังจากเทศกาลปีใหม่แล้ว ค่อยมาดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ

ซึ่งในวันนี้ ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี ก็ได้ลงพื้นที่ไปยังถนนพระราม 2 ในช่วงที่ก่อสร้าง โดยพบว่า ได้มีการคืนพื้นผิวจราจรทั้งหมดแล้ว และผู้รับเหมาก็ได้หยุดงานก่อสร้างทั้งหมด และยังมีการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเช่นกัน   พร้อมทั้งตีเส้นแบ่งช่องจราจรชัดเจน  ติดตั้งป้ายให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง  ติดป้ายทางเข้าช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนาน

FT คืนพื้นผิว2

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังได้ขอความร่วมมือรถทุกชนิด อย่าจอดรถริมซ้ายทางของทางคู่ขนาน เพราะจะทำให้เสียช่องจราจรไปหนึ่งช่อง  รวมถึงรถ 10 ล้อ และรถตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่าวิ่งรถในช่องทางด่วน โดยให้มาวิ่งในทางคู่ขนานแทน  ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ ช่วงโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2  ในช่วงที่อยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งนี้ก็เพื่อการจราจรที่ไม่แออัดและไม่ติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่   ซึ่งทางแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ก็ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ข้างทาง เพื่อขอความร่วมมือแล้ว แต่วันนี้ ก็ยังคงมีทั้งรถ 10 ล้อ รถแท็กซี่ และรถชนิดอื่นๆยังคงจอดรถริมช่องซ้ายอยู่

FT คืนพื้นผิว3

FT คืนพื้นผิว4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว