ติดตามการดำเนินการโครงการ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60
s-ติดตามโครงการน้ำเน่าเสีย-01

พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติ ที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งรับผิดชอบงานความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร พร้อมคณะเดินทางไปยังวิทยาลัยการประมงสมุทรสาคร เพื่อติดตามโครงการ ทำน้ำหมักพิทักษ์โลก และทำ อีเอ็ม บอล โดยความร่วมมือจากประชาชน และนักศึกษาของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร โดยเข้าเยี่ยมชมการทำอีเอ็มบอล รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร

s-ติดตามโครงการน้ำเน่าเสีย-02

เป้าหมายหลักของโครงการคือโครงการประชารัฐช่วยคิด เพื่อชุบชีวิตคลองสี่วา ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาฯ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ในการบำบัดน้ำเน่าเสียในชุมชน อันเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การสร้างในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสีย ขยะมูลฝอย การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบการโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่ามา ได้ใช้น้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน. และ อีเอ็ม บอล เพื่อบำบัดน้ำเสีย ในที่ต่าง ๆ ทั้งตามชมชน คูคลอง ปัจจุบันได้ขยายไปยังชุมชนใกล้เคียง 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 ชุมชน และ โรงเรียน 8 แห่ง หลังจากดูการทำอีเอ็มบอล และได้เทน้ำหมักอีเอ็ม ลงพื้นที่แปลงปลูกข้าวและปล่อยพันธุ์ปลา

s-ติดตามโครงการน้ำเน่าเสีย-03

s-ติดตามโครงการน้ำเน่าเสีย-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว