แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ

vk ไฟฟ้าไม่พอ6

ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จัดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินการปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ  โดยมีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

vk ไฟฟ้าไม่พอ

vk ไฟฟ้าไม่พอ4 

ซึ่งเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงนั้นได้ระบุไว้ 6 ข้อ คือ 

1.อบจ.จะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน 

2.อบจ.จะสนับสนุนงบประมาณแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อดำเนินการปรับปรุง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ไม่รวมถึงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหรือไฟฟ้าสาธารณะ 

3.อบจ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนงบประมาณ 

vk ไฟฟ้าไม่พอ5

4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและขยายเขตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน  พร้อมทั้งช่วยจัดหางบประมาณสมทบ  และยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  หากมีเงินเหลือจะจ่ายคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมสำเนาหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ

vk ไฟฟ้าไม่พอ3

vk ไฟฟ้าไม่พอ2

และ 6.บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม  และอาจยกเลิกได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบันทึก  โดยมีหนังสือแจ้งยกเลิกไปยังอีกฝ่ายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว