เหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษา

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

tp-ทุน1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กรกฎาคม ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัด โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562   ขึ้นที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และทุกภาคส่วนร่วมพิธี ด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี  สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ 41 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัด โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562  จำนวน 250 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 150 ทุน และในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 100 ทุน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นอกจากนั้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตามกำลังปัญญาและความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร และในชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครให้ดีขึ้น

    

tp-ทุน2 tp-ทุน3

  เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว