เสริมศักยภาพด้านความมั่นคง

AD WEB CCTV

fm - มั่นคง1

ที่ห้องประชุมอำเภอบ้านแพ้ว  นายอภิรศักดิ์  พฤกษชาติ    ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมศักยภาพด้านความมั่นคง กิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยมี ข้าราชการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจในเขตอำเภอบ้านแพ้ว  เข้าร่วม

fm - มั่นคง2

สำหรับการจัดกิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560   เพื่อกระตุ้นเตือนเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้ความเป็นมาของคนไทย  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประวัติศาสตร์ชาติไทย

นอกจากนี้ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เน้นขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาแม่น้ำลำคลอง เพราะปัจจุบันตามคูคลองสาขาต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก

fm - มั่นคง3

 

วุฒิภักร / ภาพ    กันยารัตน์ / ข่าว