เสริมศักยภาพด้านความมั่นคง

AD WEB CCTV 14-6-60

 

เสริมศักยภาพ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมศักยภาพด้านความมั่นคง กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน  โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,500 คน สำหรับในอำเภอ กระทุ่มแบน มีจำนวน 500 คน แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 250 คน รุ่นที่1นั้น กลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน รุ่นที่ 2 ได้แก่นักเรียน นักศึกษา

การจัดกิจกรรม ให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้ความเป็นมาของคนไทย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครมาให้ความรู้

        

เสริมศักยภาพ2 เสริมศักยภาพ3 เสริมศักยภาพ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว