เสริมความมั่นคง

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ เสริมความมั่นคง1

ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาครนายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพความมั่นคงกิจกรรมที่4 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการตรวจสอบเฝ้าระวังการประพฤติมิชอบโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครเข้าร่วม

พี่เมธ เสริมความมั่นคง2

ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  เกิดขึ้นได้เนื่องจากการขาดความมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนคนไทย

ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ เพื่อกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปขยายผลตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้บังเกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและในระดับประเทศต่อไป../

พี่เมธ เสริมความมั่นคง3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว