เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ทำบุญ ทำบุญ          ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาครนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันกระทำพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

          โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ให้ศีลให้พร ตามด้วยพระภิกษุสงฆ์ 10 รูปได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวงและเมื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก่อนที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้           และในเวลาต่อมา ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) .บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผวจ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกพร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้แทนประชาชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วม

          ทั้งนี้ทางจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าถวายปลูกต้นแสมและต้นโกงกางรวม 770 ต้น ภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขึ้น  ซึ่งนอกจากจะร่วมกันปลูกต้นแสมและต้นโกงกาง 770 ต้นแล้ว ก็ยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลน   การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  และการมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนจาก 8 ตำบลในพื้นที่ป่าชายเลน ได้แก่ ต.บางหญ้าแพรก , .บางกระเจ้า , .บ้านบ่อ , .บางโทรัด , .กาหลง , .นาโคก ,.พันท้ายนรสิงห์ และ ต.โคกขาม เพื่อนำไปปลูกเพิ่มขยายป่าชายเลนให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ครองราช70ปี-ค่ายกำแพงเพชร01  ส่วน ที่ลานพิธีหน้าศาลายุทธการบัญชา กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พันเอกนรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำข้าราชการทหารและกำลังพลในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในพิธีรองผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และธูปเทียนแพ ถวายสักการะ จากนั้นได้นำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงตรากตำพระวรกาย ในการปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างทรงมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ดุจสายฝนบันดาลความร่มเย็น ดุจแสงทองที่ส่องทางปัญญา เป็นผู้ทรงสถิตในดวงหฤทัยของปวงประชา มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม และทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ในการนี้เมื่อกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหล่าทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินทุกนาย ก็ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เป็นที่กึกก้อง เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดินไทย

ตักบาตรกทบ ตักบาตรเทศบาลกทบสำหรับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนนายนิวัฒน์ขวัญบุญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนเป็นประธานจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิหาคม 2559 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้า  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

                  จากนั้น  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ข้าราชการ และประชาชน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม   แด่พระสงฆ์ โดยมีพระครูสิริสาครธรรม  เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงค์จำนวน 70 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ