เวทีแลกเปลี่ยน

AD WEB NET 2

tp-LPN1

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทางมูลนิธิแอลพีเอ็น โดยนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิแอลพีเอ็น ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนและหาข้อเสนอการจัดการที่ดีด้านแรงงานข้ามชาติต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและข้อเสนอต่อรัฐบาลไทย โดยมีกลุ่มบริษัทนำเข้าแรงงาน บริษัทจัดหางาน ซับคอนแทรคเตอร์ เครือข่ายทางสังคมแรงงาน องค์กรสาธารณะประโยชน์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดระเบียบแรงงานอย่างเข้มข้นตามแผนที่วางไว้ แต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจัดหางาน บริษัทรับจ้างบางรายก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของรัฐ ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมา คือ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเลิกการให้โควตากับบริษัทรับจ้าง ผู้ประกอบการต้องจ้างแรงงานโดยตรง ทำให้ต้องจ้างแรงงานในจำนวนคงที่  แต่ถ้าจ้างผ่านบริษัทก็สามารถลดหย่อนจำนวนการจ้างได้ตามปริมาณการผลิตที่แต่ละช่วงเวลาจะต้องการแรงงานไม่เท่ากัน อีกทั้งยังช่วยให้แรงงานต่างด้าวมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทจะเป็นผู้หางานให้ตลอด เห็นได้ว่าทุกภาคส่วนยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องทางออก

tp-LPN2

ในที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนวทางการจัดระเบียบไว้คร่าวๆคือ กำหนดด้านการนำเข้าแรงงานให้ชัดเจน โดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้นำเข้าแรงงานต่างด้าวแต่เพียงผู้เดียว บริษัทรับจ้างไม่ควรมีสิทธิ์ในการนำเข้า เป็นเพียงผู้รับแรงงานจากบริษัทจัดหางาน เพื่อให้แรงงานได้เข้าทำงานตามโควตา กำหนดมาตรการควบคุมบริษัทรับจ้างในการขอโควต้านั้นต้องมีหนังสือหรือสัญญาจ้างระหว่างกันกับบริษัทผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวและในการขออนุญาตนำเข้าแรงงานจะต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าวในลักษณะMOUเท่านั้น ควรพิจารณาปรับลดวงเงินค้ำประกันของบริษัทจัดหางานตามความเป็นจริงเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านผลกระทบ และหากกรมการจัดหางานยังคงอนุญาตให้บริษัทรับจ้างและผู้ประกอบการสามารถยื่นความต้องการแรงงานกับกรมการจัดหางานโดยตรงก็ควรต้องวางเงินเพื่อค้ำประกันตามจำนวนโควต้าที่ยืนขอ และสุดท้ายอยากให้รัฐบาลยกเลิกการให้โควต้ากับบริษัทรับจ้าง และควรกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ตลอดจนมีมาตรการเพื่อใช้ควบคุมการทำงานและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ บริษัทจัดหางานและบริษัทรับจ้างที่ต้องมีต่อแรงงานอย่างชัดเจน

tp-LPN3

                                                                                   เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว