เวทีเรียนรู้การผสมปุ๋ยใช้เองอำเภอเมืองและกระทุ่มแบน

vk ปุ๋ย 4

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  กลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดเวทีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต   ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต  และการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร  ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ   โดยมีคณะวิทยากรมาร่วมให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอเมือง  และอำเภอกระทุ่มแบนกว่าประมาณ ๘๐ คน

vk ปุ๋ย 2

โดยในอนาคตอันใกล้นี้  เรื่องผลการตรวจ GAP นับว่ามีผลต่อเกษตรกรต่อการจำหน่ายผลผลิต  เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช   ที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  สังคม  และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

vk ปุ๋ย 1

ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะให้ความรู้แก่เหล่าเกษตรกรในเรื่องของมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช  การใช้ปุ๋ย  ข้อดีและข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์  การผสมปุ๋ยใช้เอง  ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง  รู้จักศัตรูพืช  วิธีการควบคุมศัตรูพืช  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  และการบริหารจัดการศัตรูพืชในพื้นที่  เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว