เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์

ADS-WEB-NET POST WEB 390

s - เลื่อนสมณศักดิ์-01

เมื่อเวลา 17.30น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่อุโบสถวัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร มีการจัดพิธีอัญเชิญตราตั้ง พร้อมผ้าไตรจีวรและพัดยศสมณศักดิ์ ของพระครูสาครสุตกิจ โดยมีดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน นายวรสินธิ์ ไม้สังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนและนายวิจารณ์ อากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุดม จ.ปราจีนบุรี พร้อมพุทธศาสนิกชน คณะกรรมการวัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจีนและใกล้เคียง เข้าร่วม นอกจากนี้พระครูสาครธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวนมาก

s - เลื่อนสมณศักดิ์-02

เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ในวโรกาสมหามงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระมหาชาญณรงค์ นรปัญโญ เจ้าอาวาส วัดน้อยนางหงษ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูสาครสุตกิจ

s - เลื่อนสมณศักดิ์-03

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์นั้น มิใช่เป็นการเกื้อหนุนให้พระสงฆ์หลงติดอยู่ในโลกธรรม แต่เป็นการยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง ตามอย่างที่พระบรมศาสดา ได้ทรงยกย่องพระสาวกในสมัยพุทธกาล เป็นการพระราชทานเกียรติ แก่พระสงฆ์ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย มีความรู้เชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกและบำเพ็ญคุณงามความดี ทั้งแก่วัด พระพุทธศาสนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เพิ่มพูนขวัญและกำลังใจให้พระสงฆ์ ดำรงมั่นในการประพฤติพรหมจรรย์ ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งแก่ประเทศชาติ พระศาสนา และเป็นกำลังใจในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถาพรสืบไป

s - เลื่อนสมณศักดิ์-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว